Gemeente Wassenaar

In 2015 heeft de VN, onder de naam Global Goals, zeventien ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Om zo van de wereld een betere plek te maken in 2030. Het oplossen van mondiale duurzaamheidsvraagstukken begint lokaal. Daarom is de gemeente Wassenaar sinds 2019 een Global Goals gemeente.

College Wassenaar 2019

Zo gaat de gemeente armoede tegen en helpt mensen, die in de schulden zitten. Samen met hulpverleners bekijken we hoe we deze inwoners het beste kunnen helpen.

Binnen de gemeente Wassenaar houden verschillende afdelingen zich bezig met honger. Zo is er specifiek beleid rondom armoede en schulden. Samen met de Voedselbank bekijken we de oorzaken van voedseltekort en wordt er met betrokken partijen gezocht naar oplossingen.

De gemeente Wassenaar is een Fairtrade gemeente. Dit betekent dat we ecologisch en sociaal verantwoorde producten met het Fairtrade-keurmerk inkopen. Hoe meer organisaties hieraan meedoen, hoe beter!

Samen met scholen, sportverenigingen en maatschappelijke organisaties stimuleren wij inwoners om gezond te leven.

De gemeente hecht veel belang aan hoogwaardig onderwijs en passende zorg. Daartoe werken wij constructief samen met de schoolbesturen van de basisscholen en onze partners in de regio.

In Wassenaar mag iedereen zijn wie die wil zijn. Iedereen mag zich thuis voelen en zich geaccepteerd en gewaardeerd weten. Op het werk of op school, bij je vereniging of in het uitgaansleven. Inwoners bieden we toegang tot een anti-discriminatievoorziening.

Elk jaar vinden in Nederland de Coming Out evenementen plaats om de vrijheid jezelf te kunnen zijn te vieren. Om zichtbaarheid te geven aan Coming Out Day hijst de gemeente Wassenaar elk jaar de regenboogvlag.

We staan aan het begin van een ingrijpende verandering: de energietransitie. In de energietransitie verschuiven we ons energieverbruik op basis van fossiele brandstoffen naar een basis van duurzame hernieuwbare bronnen, zoals energie uit zond en wind. In de Lokale Energie Strategie (LES) staat beschreven hoe we dit doen.

In het kader van het Klimaatakkoord dienen regio’s vóór juli 2021 hun regionale energiestrategie (RES) aan te bieden. Met een RES levert de gemeente Wassenaar met andere gemeentes uit de regio Rotterdam Den Haag een bijdrage aan het doel van 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990.

Wassenaar is een aantrekkelijk vestigingsgebied voor ondernemers. Ondernemers krijgen de ruimte, onder ander door minder regels en een goed faciliterend beleid passend binnen het karakter van Wassenaar. Er is een goede mix van grote en kleine ondernemers, Wassenaar is aantrekkelijk voor innovatieve bedrijfstakken.

We zijn bezig met een steeds verdere digitalisering om toegankelijker te zijn voor inwoners en ondernemers. Daarnaast zetten wij ons in om iedereen in de gemeente goede toegang tot internet te garanderen.

De gemeente heeft een visie op wonen, waarmee wij zorgen dat inwoners goede en betaalbare huisvesting hebben. Hiervoor werkt zij samen met woningcorporaties. Ook zorgen wij voor veiligheid in het verkeer en goed openbaar vervoer. Het behoud van kunst en cultuur vinden we erg belangrijk. Tot slot houden we onze gemeente leefbaar met onze duurzaamheidsplannen, zoals het stimuleren van duurzame energie en warmte.

Wij streven ernaar om een circulaire economie te realiseren. Dit betekent dat afval zoveel mogelijk moet worden hergebruikt en dat er steeds minder grondstoffen nodig zijn. Ook wordt er in de hele gemeente afval gescheiden.

Naast het afnemen van een stresstest besteden we bij ruimtelijke initiatieven extra aandacht aan klimaatmaatregelen. Daarnaast stimuleren we de bewustwording van klimaatadaptatie bij onze inwoners.

Sinds 2009 heeft de Wassenaarse Slag de blauwe vlag. De blauwe vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden (en jachthavens) die voldoen aan strenge internationale beoordelingseisen. Dit houdt in dat het strand aan de Wassenaarse slag ook dit jaar weer een veilig strand is met schoon zwemwater.

We zijn trots op Wassenaar als groene gemeente. Om ook onze kinderen een groene toekomst te bieden, is het belangrijk onze omgeving te koesteren. Dat doen we onder andere door groene en recreatieve projecten te koppelen aan projecten op het gebied van klimaatverandering, natuurvriendelijk boeren en energietransitie.

De gemeente Wassenaar steunt en stimuleert inwoners die mee willen denken, werken en doen. Daartoe wordt participatie van inwoners, ondernemers, verenigingen en andere organisaties nadrukkelijk opgezocht, van beleidsvorming tot aan uitvoering.

Wij werken met een groot aantal partijen samen om, afhankelijk van het onderwerp, doelen te behalen. Zo werken we op beleidsniveau samen met andere overheden. Ook werken we samen met onze inwoners om de plannen en doelen vorm te geven.

Waarom passen de gekozen Global Goals hierbij: Door samen te werken aan de Global Goals dragen we bij aan de doelstellingen van het programma Wassenaar 2030, in verbinding met de wereld om ons heen.

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-1
SDG-2
SDG-3
SDG-4
SDG-5
SDG-6
SDG-7
SDG-8
SDG-9
SDG-10
SDG-11
SDG-12
SDG-13
SDG-14
SDG-15
SDG-16
SDG-17