Standpunt Biodiversiteit van inwonersinitiatief Groene Meent

“Op weg naar een natuurinclusief dorp Wassenaar”

Wij zien duurzaam doen als onze opdracht. Niet alleen voor onszelf, maar voor iedereen in Wassenaar; of je nu in Wassenaar werkt of woont. Duurzaam handelen betekent dat je je bewust bent van de groene rijkdom van Wassenaar en dat je vanuit dit bewustzijn bedenkt dat deze rijkdom alleen blijft als we er spaarzaam mee om gaan. Dit hopen we over te brengen door lokaal, in Wassenaar, activiteiten te organiseren die aanzetten tot duurzaam doen. Door natuur als uitgangspunt te nemen van het beleid en het beheer van de ruimte kan de gemeente Wassenaar een belangrijke rol spelen in het herstel van de biodiversiteit. Wij roepen daarom portefeuillehouders van het domein “Groen en Ruimte” op om maatregelen voor alle nieuwe en bestaande gebouwen, wijken en sportparken te verkennen en te realiseren, én houden ons van harte aanbevolen als sparrings- en uitvoeringspartner in dat proces.

klimaattafel wassenaar 1 juni

STIMULEER BIODIVERSITEIT IN WASSENAAR…

Maatregel 1 Maak van natuurinclusief bouwen de norm ‘Natuurinclusief Bouwen’ houdt in dat we in de manier waarop we bouwen rekening houden met de impact op de natuurlijke leefomgeving. Daarbij integreren we functioneel groen in het bouwproces en passen het toe in het gebouw, buiten het gebouw en in de omgeving. Natuurinclusief bouwen is een belangrijk thema. Het klimaat is aan het veranderen en het weer wordt steeds extremer, met regenwateroverlast en hittestress als problemen waar we iets mee moeten, en kunnen.

  1. Natuur in de woning: In elke woning moeten nestelgelegenheden worden gerealiseerd voor gebouwafhankelijke dieren waaronder de huismus, gierzwaluw en vleermuizen.
  2. Natuur op de woning: Alle platte daken dienen dubbel te worden gebruikt, in ieder geval voor zonnepanelen en/of vegetatie.
  3. Natuur in de buurt: Elke woning dient uitzicht te hebben op natuurlijk groen, de openbare ruimte dient voor minimaal 30% uit groen te bestaan, en er moet op wandelafstand toegang zijn tot openbaar groen.

Deze maatregelen zijn realiseerbaar en worden in andere Nederlandse gemeenten al omarmd. Het is nu tijd om ook in Wassenaar van natuurinclusief bouwen de norm te maken! Geef als gemeente het goede voorbeeld en zorg ervoor dat al het gemeentelijk vastgoed klimaatneutraal en natuurinclusief is ingericht.

Maatregel 2 Zorg voor een energietransitie die écht groen is

Wassenaar zit net als andere Nederlandse gemeenten in een energietransitie en we steunen de reductie-ambitie van 15% minder energieverbruik in 2030. Het isoleren van woningen en gebouwen draagt daaraan bij. Door bij na-isolatie en renovatie rekening te houden met beschermde verblijfplaatsen, worden geen broedende vogels verstoord en behouden
verschillende kwetsbare vogel- en vleermuissoorten hun verblijfplaatsen. Informeer bewoners over het laten uitvoeren van gedegen ecologisch onderzoek en stel een soortmanagementplan op voor de bescherming van gebouwbewonende soorten, zoals de huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis.

Maatregel 3 Stimuleer de aanleg van groene daken

Groene daken bieden een multifunctionele oplossing, de daken brengen verkoeling en bufferen regenwater. Daarnaast zuiveren de daken de lucht, dragen zij bij aan de biodiversiteit en beschermen zij o.a. de daken tegen stormschade. De aanschaf wordt vanuit de meeste gemeenten, waterschappen en provincies ondersteund met een groendaksubsidie voor bewoners en bedrijven. Het is opmerkelijk dat Wassenaar hierin achterblijft, terwijl de buurgemeenten juist zoveel aandacht richten op deze duurzame oplossing. Niet voor niets heeft Leiden net het Jaar van het Dak achter de rug. Wij roepen onze gemeente op om ook een subsidieregeling voor groene daken op te zetten.

Maatregel 4 Zet in op ecologisch groenbeheer

Pas zoveel mogelijk ecologisch groenbeheer toe, zoals het gebruik van streekeigen beplanting en de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs watergangen. Er is voor biodiversiteit veel winst te halen door ecologisch bermbeheer. Veel soorten planten en dieren vinden leefgebied in bermen. Maar dit geldt alleen als de bermen op de juiste manier beheerd worden. Kijk dus niet alleen naar de verkeersveiligheid, maar ook naar de bermen als ecologische zone. Pas het
beheer aan waar mogelijk. En zie erop toe dat bermen niet ingelijfd worden bij agrarische percelen. Zorg als gemeente voor verantwoord groenbeheer door biodiversiteit op te nemen in de EMVI-criteria, dat bij aanbestedingen wordt gebruikt. Hiermee kan worden gesteld dat niet per se op de laagste prijs wordt gegund, maar ook op de kwaliteit van de aanbestedende dienst. 

… SAMEN MET ALLE WASSENAARDERS

Maatregel 5 Betrek de Wassenaarders bij hun omgeving

Binnenkort wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Naar aanleiding hiervan dient de gemeente nu al inwoners te betrekken bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie en het omgevingsplan, inwoners te stimuleren eigen initiatieven met betrekking tot de leefomgeving in te dienen, of te reageren op initiatieven van anderen. En verder zou de gemeente er goed aan doen om inwoners uit te nodigen om een zienswijze in te dienen op een ontwerp-omgevingsvisie.

Maatregel 6 Stimuleer biodiverse sportparken

Een sportpark is er in eerste instantie natuurlijk om te sporten en met die insteek wordt een sportveld ontworpen en gerealiseerd. Door sporten en bewegen te combineren met een groene en aantrekkelijke omgeving, snijdt het mes aan twee kanten. Bijvoorbeeld door bomen te planten, bloemen te zaaien of nestkastjes voor vogels op te hangen. Zo maak je van sportparken een plek waar mensen graag zijn en gestimuleerd worden om te bewegen. Wij vragen onze gemeente om in gesprek te gaan over biodiversiteitsbeleid met de besturen van lokale sportverenigingen. Het inspiratiedocument Natuurinclusief Sporten en Bewegen kan als onderlegger fungeren voor deze gesprekken. Wij adviseren om vervolgens plannen voor gemeentelijke steunmaatregelen te maken om sportverenigingen bij de uitvoering van biodiversiteitsbeleid te ondersteunen. Onze gemeente is bovendien eigenaar van sportparken, zoals de sporthal aan de Dr. Mansveltkade. We zien we graag dat biodiversiteit als onderdeel wordt opgenomen in de EMVI-criteria, dat bij aanbestedingen wordt gebruikt door onze gemeente.

Maatregel 7 Organiseer buurtacties voor meer groen in de buurt

Een laagdrempelige manier waarop kan worden gewerkt aan meer biodiversiteit is door het inplanten van stukjes ongebruikte aarde, zoals boomspiegels, en het vervangen van tegels door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen. Onze gemeente kan hier een rol in spelen door uit te dragen dat het dit soort initiatieven ondersteunt, door mee te denken over hoe aanvragen voor adoptiegroen efficiënt kunnen worden afgehandeld, en door zich aan te melden als deelnemende gemeente voor het Nationale Boomspiegelfeest en het NK Tegelwippen. In de praktijk blijkt dat onze contacten bij gemeente Wassenaar hier afhoudend op reageren. Terwijl in 2021 dit soort acties een groot succes waren! Tijd om door te pakken en nog meer tegels uit de grond te krijgen en groen daarvoor in de plaats.

Maatregel 8 Samenwerking gemeente Wassenaar en de Groene Meent

Met het beschikbaar stellen van (beperkte) fondsen aan bewonersinitiatieven kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan maatregelen gericht op het vergroten van de biodiversiteit in Wassenaar. Vanwege het vrijwilligerswerk dat ze doen, kunnen zij dit vaak kostenefficiënt doen. Daarnaast kunnen zij als inwoners op grassrootlevel andere bewoners nthousiasmeren. Tot slot versterkt het ondersteunen van bewonersinitiatieven de algehele betrokkenheid van inwoners bij onze gemeente, en het gevoel van gedeeld eigenaarschap als het gaat om natuur- en milieu-uitdagingen.

Contactinformatie
Als vrijwilligers van de Groene Meent denken wij graag mee over deze maatregelen om samen met de gemeente de biodiversiteit te versterken. Mail ons voor een kennismakingsgesprek via: info@groenemeent.nl

Nuttige links:

Maatregel 1:
https://bouwnatuurinclusief.nl/
https://www.checklistgroenbouwen.nl/
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/499196

Maatregel 2:
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/onze-stadsvogels
https://www.kanbouwen.nl/

Maatregel 3:
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/wonen-en-bouwen/duurzaam-leiden/subsidie-groene-daken/

Maatregel 4:
https://naturio.nl/checklist-gefaseerd-maaien/
https://www.vlinderstichting.nl/kleurkeur/

Maatregel 5:
https://www.samenvooronzeleefomgeving.nl/

Maatregel 6:
https://nocnsf.nl/nieuws/2022/03/aan-de-slag-met-meer-biodiversiteit-op-je-sportclub

Maatregel 7 en 8:
https://groenemeent.nl/15-leven-op-het-land/
https://guerrillagardeners.nl/boomspiegelfeest/
https://nk-tegelwippen.nl/

Plantenbieb

Hofcampweg 3
2241 KD Wassenaar

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-15