Standpunt Biodiversiteit

Standpunt Biodiversiteit van inwonersinitiatief Groene Meent

“Op weg naar een natuurinclusief dorp Wassenaar”

Wij zien duurzaam doen als onze opdracht. Niet alleen voor onszelf, maar voor iedereen in Wassenaar; of je nu in Wassenaar werkt of woont. Duurzaam handelen betekent dat je je bewust bent van de groene rijkdom van Wassenaar en dat je vanuit dit bewustzijn bedenkt dat deze rijkdom alleen blijft als we er spaarzaam mee om gaan. Dit hopen we over te brengen door lokaal, in Wassenaar, activiteiten te organiseren die aanzetten tot duurzaam doen. Door natuur als uitgangspunt te nemen van het beleid en het beheer van de ruimte kan de gemeente Wassenaar een belangrijke rol spelen in het herstel van de biodiversiteit. Wij roepen daarom portefeuillehouders van het domein “Groen en Ruimte” op om maatregelen voor alle nieuwe en bestaande gebouwen, wijken en sportparken te verkennen en te realiseren, én houden ons van harte aanbevolen als sparrings- en uitvoeringspartner in dat proces.

klimaattafel wassenaar 1 juni

STIMULEER BIODIVERSITEIT IN WASSENAAR…

Maatregel 1 Maak van natuurinclusief bouwen de norm ‘Natuurinclusief Bouwen’ houdt in dat we in de manier waarop we bouwen rekening houden met de impact op de natuurlijke leefomgeving. Daarbij integreren we functioneel groen in het bouwproces en passen het toe in het gebouw, buiten het gebouw en in de omgeving. Natuurinclusief bouwen is een belangrijk thema. Het klimaat is aan het veranderen en het weer wordt steeds extremer, met regenwateroverlast en hittestress als problemen waar we iets mee moeten, en kunnen.

 1. Natuur in de woning: In elke woning moeten nestelgelegenheden worden gerealiseerd voor gebouwafhankelijke dieren waaronder de huismus, gierzwaluw en vleermuizen.
 2. Natuur op de woning: Alle platte daken dienen dubbel te worden gebruikt, in ieder geval voor zonnepanelen en/of vegetatie.
 3. Natuur in de buurt: Elke woning dient uitzicht te hebben op natuurlijk groen, de openbare ruimte dient voor minimaal 30% uit groen te bestaan, en er moet op wandelafstand toegang zijn tot openbaar groen.

Deze maatregelen zijn realiseerbaar en worden in andere Nederlandse gemeenten al omarmd. Het is nu tijd om ook in Wassenaar van natuurinclusief bouwen de norm te maken! Geef als gemeente het goede voorbeeld en zorg ervoor dat al het gemeentelijk vastgoed klimaatneutraal en natuurinclusief is ingericht.

Maatregel 2 Zorg voor een energietransitie die écht groen is

Wassenaar zit net als andere Nederlandse gemeenten in een energietransitie en we steunen de reductie-ambitie van 15% minder energieverbruik in 2030. Het isoleren van woningen en gebouwen draagt daaraan bij. Door bij na-isolatie en renovatie rekening te houden met beschermde verblijfplaatsen, worden geen broedende vogels verstoord en behouden
verschillende kwetsbare vogel- en vleermuissoorten hun verblijfplaatsen. Informeer bewoners over het laten uitvoeren van gedegen ecologisch onderzoek en stel een soortmanagementplan op voor de bescherming van gebouwbewonende soorten, zoals de huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis.

Maatregel 3 Stimuleer de aanleg van groene daken

Groene daken bieden een multifunctionele oplossing, de daken brengen verkoeling en bufferen regenwater. Daarnaast zuiveren de daken de lucht, dragen zij bij aan de biodiversiteit en beschermen zij o.a. de daken tegen stormschade. De aanschaf wordt vanuit de meeste gemeenten, waterschappen en provincies ondersteund met een groendaksubsidie voor bewoners en bedrijven. Het is opmerkelijk dat Wassenaar hierin achterblijft, terwijl de buurgemeenten juist zoveel aandacht richten op deze duurzame oplossing. Niet voor niets heeft Leiden net het Jaar van het Dak achter de rug. Wij roepen onze gemeente op om ook een subsidieregeling voor groene daken op te zetten.

Maatregel 4 Zet in op ecologisch groenbeheer

Pas zoveel mogelijk ecologisch groenbeheer toe, zoals het gebruik van streekeigen beplanting en de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs watergangen. Er is voor biodiversiteit veel winst te halen door ecologisch bermbeheer. Veel soorten planten en dieren vinden leefgebied in bermen. Maar dit geldt alleen als de bermen op de juiste manier beheerd worden. Kijk dus niet alleen naar de verkeersveiligheid, maar ook naar de bermen als ecologische zone. Pas het
beheer aan waar mogelijk. En zie erop toe dat bermen niet ingelijfd worden bij agrarische percelen. Zorg als gemeente voor verantwoord groenbeheer door biodiversiteit op te nemen in de EMVI-criteria, dat bij aanbestedingen wordt gebruikt. Hiermee kan worden gesteld dat niet per se op de laagste prijs wordt gegund, maar ook op de kwaliteit van de aanbestedende dienst. 

… SAMEN MET ALLE WASSENAARDERS

Maatregel 5 Betrek de Wassenaarders bij hun omgeving

Binnenkort wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Naar aanleiding hiervan dient de gemeente nu al inwoners te betrekken bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie en het omgevingsplan, inwoners te stimuleren eigen initiatieven met betrekking tot de leefomgeving in te dienen, of te reageren op initiatieven van anderen. En verder zou de gemeente er goed aan doen om inwoners uit te nodigen om een zienswijze in te dienen op een ontwerp-omgevingsvisie.

Maatregel 6 Stimuleer biodiverse sportparken

Een sportpark is er in eerste instantie natuurlijk om te sporten en met die insteek wordt een sportveld ontworpen en gerealiseerd. Door sporten en bewegen te combineren met een groene en aantrekkelijke omgeving, snijdt het mes aan twee kanten. Bijvoorbeeld door bomen te planten, bloemen te zaaien of nestkastjes voor vogels op te hangen. Zo maak je van sportparken een plek waar mensen graag zijn en gestimuleerd worden om te bewegen. Wij vragen onze gemeente om in gesprek te gaan over biodiversiteitsbeleid met de besturen van lokale sportverenigingen. Het inspiratiedocument Natuurinclusief Sporten en Bewegen kan als onderlegger fungeren voor deze gesprekken. Wij adviseren om vervolgens plannen voor gemeentelijke steunmaatregelen te maken om sportverenigingen bij de uitvoering van biodiversiteitsbeleid te ondersteunen. Onze gemeente is bovendien eigenaar van sportparken, zoals de sporthal aan de Dr. Mansveltkade. We zien we graag dat biodiversiteit als onderdeel wordt opgenomen in de EMVI-criteria, dat bij aanbestedingen wordt gebruikt door onze gemeente.

Maatregel 7 Organiseer buurtacties voor meer groen in de buurt

Een laagdrempelige manier waarop kan worden gewerkt aan meer biodiversiteit is door het inplanten van stukjes ongebruikte aarde, zoals boomspiegels, en het vervangen van tegels door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen. Onze gemeente kan hier een rol in spelen door uit te dragen dat het dit soort initiatieven ondersteunt, door mee te denken over hoe aanvragen voor adoptiegroen efficiënt kunnen worden afgehandeld, en door zich aan te melden als deelnemende gemeente voor het Nationale Boomspiegelfeest en het NK Tegelwippen. In de praktijk blijkt dat onze contacten bij gemeente Wassenaar hier afhoudend op reageren. Terwijl in 2021 dit soort acties een groot succes waren! Tijd om door te pakken en nog meer tegels uit de grond te krijgen en groen daarvoor in de plaats.

Maatregel 8 Samenwerking gemeente Wassenaar en de Groene Meent

Met het beschikbaar stellen van (beperkte) fondsen aan bewonersinitiatieven kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan maatregelen gericht op het vergroten van de biodiversiteit in Wassenaar. Vanwege het vrijwilligerswerk dat ze doen, kunnen zij dit vaak kostenefficiënt doen. Daarnaast kunnen zij als inwoners op grassrootlevel andere bewoners nthousiasmeren. Tot slot versterkt het ondersteunen van bewonersinitiatieven de algehele betrokkenheid van inwoners bij onze gemeente, en het gevoel van gedeeld eigenaarschap als het gaat om natuur- en milieu-uitdagingen.

Contactinformatie
Als vrijwilligers van de Groene Meent denken wij graag mee over deze maatregelen om samen met de gemeente de biodiversiteit te versterken. Mail ons voor een kennismakingsgesprek via: info@groenemeent.nl

Nuttige links:

Maatregel 1:
https://bouwnatuurinclusief.nl/
https://www.checklistgroenbouwen.nl/
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/499196

Maatregel 2:
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/onze-stadsvogels
https://www.kanbouwen.nl/

Maatregel 3:
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/wonen-en-bouwen/duurzaam-leiden/subsidie-groene-daken/

Maatregel 4:
https://naturio.nl/checklist-gefaseerd-maaien/
https://www.vlinderstichting.nl/kleurkeur/

Maatregel 5:
https://www.samenvooronzeleefomgeving.nl/

Maatregel 6:
https://nocnsf.nl/nieuws/2022/03/aan-de-slag-met-meer-biodiversiteit-op-je-sportclub

Maatregel 7 en 8:
https://groenemeent.nl/15-leven-op-het-land/
https://guerrillagardeners.nl/boomspiegelfeest/
https://nk-tegelwippen.nl/

Plantenbieb

Hofcampweg 3
2241 KD Wassenaar

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-15

Klimaatgesprekken mei-juli 2022

Klimaatgesprekken mei-juli

In mei van start in Wassenaar: KlimaatGesprekken 

Je klimaatimpact verminderen: hoe doe je dat?

Na de meivakantie start De Groene Meent in samenwerking met de Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar en de stichting KlimaatGesprekken de zesdelige workshopreeks KlimaatGesprekken. De workshops geven inzicht in de keuzes die je dagelijks bewust of onbewust maakt, en het effect daarvan op de wereld. In gesprek met dorpsgenoten leer je van elkaar en word je positief uitgedaagd je klimaatimpact te verminderen. Niet omdat het moet, maar omdat je er zelf voor kiest. Jij doet wat bij jou past.

.

Klimaatgesprekken workshop

Klimaatverandering is geen voorspelling meer, maar realiteit. Steeds meer mensen raken gealarmeerd en dragen actief bij om verdere klimaatverandering tegen te gaan. En worden nieuwsgierig naar oplossingen zoals zolderisolatie, repair-cafés, ruilwinkels, coöperaties of verpakkingsvrij boodschappen doen. 

KlimaatGesprekken maakt gebruik van de beproefde methode van Carbon Conversations. Deze bestaat al ruim 10 jaar in Engeland en werd door The Guardian ‘één van de meest veelbelovende initiatieven tegen klimaatverandering’ genoemd. Begin 2016 is de methode naar Nederland gehaald. Inmiddels zijn er door heel Nederland meer dan 100 opgeleide klimaatcoaches betrokken. De Groene Meent heeft deze workshopreeks naar Wassenaar gehaald – en hoopt dat u meedoet!

Susanne: “Ik heb de serie workshops vorig jaar gevolgd. De aanpak is praktisch, positief en persoonlijk: de gesprekken gaan vooral over wat je zelf kunt doen. In elk van de zes workshops behandel je een thema, zoals wonen, reizen of voeding. De Klimaatcrisis is voor veel mensen moeilijk onder woorden te brengen. Juist daarom is het fijn om erachter te komen dat mensen in de regio met dezelfde zorgen en vragen rondlopen. Ik wissel nu nog steeds ideeën – en slimme oplossingen – uit met mijn groep.

Het Motto van de Groene Meent is Duurzaam Doen – daarom organiseren we leuke, leerzame en gezamenlijke activiteiten, zoals KlimaatGesprekken. Carlijn Breukink is een ervaren klimaatcoach en zal deze reeks begeleiden. “We hopen op 12 dorpsgenoten die samen klimaatvriendelijke keuzes gaan doen.”

Wil jij deelnemen?
De reeks van zes workshops vindt plaats op de volgende maandagen: 16 mei, 30 mei, 13 juni, 27 juni en 4 juli. De laatste datum workshop wordt in overleg met groep geprikt.
De workshops starten om 19:30 en in de Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar. Adres is Langstraat 40, 2242KM Wassenaar.

Je betaalt 45 euro voor deze zes avonden – inclusief lees- en werkboek.

Je kan je aanmelden en meer informatie vinden op www.klimaatgesprekken.nl. We zien ernaar uit je te ontmoeten! 

Klimaatgesprekken

In de bibliotheek
Wassenaar

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-15

Tips om minder vlees te eten

Tips om minder vlees te eten

Tips Kookboeken:

Overige boeken:

 • Hoe gaan we dit uitleggen
 • Dieren Eten
 • Ooit aten we dieren

Webshops:

Interessante websites:

 • Week zonder vlees
 • Het voedingscentrum geeft veel recepten, ook zonder vlees, en betrouwbare informatie over vegetarisch / duurzaam eten, https://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx
 • Plant Based Dennis, https://plantbaseddennis.nl/

  Inspirerende documentaires:

  • Over vleesloze sporters, The Game Changers
  • Cowspiracy
  • What the Health
  • Dirty Vegan

  Instagram:

  • @bonusvegan
  • @veggiereporter
  • @lobkefaasen
  • @plantbased_dennis
  • @lisagoesvegan

  Organisaties:

  • ProVeg (lobby)
  • Wakker Dier (lobby, ook recepten)

  Overige:

  Dit draagt ook bij aan de doelen:

  SDG-11
  SDG-12

  Klimaatgesprekken jeugd

  Wat als ik een dagje minder vlees eet? Wat zou dat betekenen voor mij? En wat zou dat dan
  betekenen voor de aarde? Als deze vragen jou bezighouden of als je meer te weten wil komen over
  het klimaat en jouw impact daarop, is KlimaatGesprekken misschien iets voor jou.

  Na twee series KlimaatGesprekken voor volwassenen zijn wij, Franka (18) en Ilse (17), door de
  Groene Meent uitgenodigd om ook een traject voor jongeren te helpen organiseren. Komende
  september zal een serie starten van zes workshops speciaal voor jongeren (van ongeveer 16 tot 23
  jaar). Deze workshops worden geleid door twee gespreksleiders. Zij hebben als doel om het gesprek
  over het klimaat te voeren, om zo jongeren in Wassenaar en omstreken aan het denken te zetten
  over hun keuzes en de impact daarvan op het klimaat.

  De workshopreeks begint met een gesprek over “Ik en klimaat”. In deze eerste workshop gaan we
  het in een groep van maximaal 8 jongeren hebben over wie we zijn, wat we doen, en wat we willen
  bereiken. Daarop volgen workshops over voedsel en water, consumeren, reizen en wonen. Tot slot is
  er een workshop over hoe we het gesprek over het klimaat met anderen aan kunnen gaan. In de
  gesprekken komen situaties en dilemma’s aan bod waarmee we geconfronteerd worden en hoe we
  persoonlijke en passende keuzes kunnen maken.

  We hebben goede hoop dat de workshops offline plaats kunnen vinden. We hebben heel veel zin in
  deze nieuwe serie en kijken er naar uit veel nieuwe gezichten te zien.

  De workshops beginnen zodra er genoeg aanmeldingen zijn.
  Je kan alvast laten weten dat je interesse hebt via info@groenemeent.nl.

  Tot kijk! Franka & Ilse

  Dit draagt ook bij aan de doelen:

  SDG-4
  SDG-11
  SDG-12
  SDG-13
  SDG-17

  Klimaatgesprekken

  Workshopserie KlimaatGesprekken

  Binnenkort start de tweede serie KlimaatGesprekken in Wassenaar. Vorig jaar september is de eerste groep Wassenaarders gestart met deze zesdelige workshopreeks. De workshops geven inzicht in de keuzes die je dagelijks bewust of onbewust maakt, en het effect daarvan op de wereld. In gesprek leer je van elkaar en word je positief uitgedaagd je klimaatimpact te verminderen. Niet omdat het moet, maar omdat je er zelf voor kiest. Jij doet wat bij jou past.

  KlimaatGesprekken maakt gebruik van de beproefde methode van Carbon Conversations. Deze bestaat al ruim 10 jaar in Engeland en werd door de Guardian ‘één van de meest veelbelovende initiatieven tegen klimaatverandering’ genoemd. Begin 2016 is de methode naar Nederland gehaald. Inmiddels zijn er door heel Nederland bijna 100 opgeleide klimaatcoaches betrokken. De Groene Meent heeft deze workshopreeks vorig jaar naar Wassenaar gehaald. Nu vindt een tweede serie plaats.

  Deze keer zal de serie online beginnen- we gaan offline verder zodra die gelegenheid zich weer voordoet en alle deelnemers zich daar goed bij voelen. Hugo Skoppek, een ervaren klimaatcoach uit Den Haag zal deze reeks klimaatgesprekken begeleiden.

  We zien ernaar uit je te ontmoeten! Aanmelden kan op www.klimaatgesprekken.nl. Op deze website vind je ook meer informatie.

  “Ik heb de serie workshops vorig jaar in Leiden gevolgd. De aanpak is praktisch en positief: het gaat vooral over wat je zelf kunt doen.  In elk van de zes workshops behandel je een thema, zoals wonen, reizen of voeding. De Klimaatcrisis is voor veel mensen moeilijk onder woorden te brengen. Juist daarom is het fijn om erachter te komen dat mensen in de regio met dezelfde zorgen en vragen rondlopen. Ik wissel nu nog ideeën en slimme oplossingen uit.” Willemien

  “Een aanrader om te doen! Ik zit in de eerste groep van Wassenaar. Leuke gesprekken en nieuwe praktische inzichten.” Roos

  We zien ernaar uit je te ontmoeten!

  Klimaatgesprekken workshop

  Kosten:
  Je betaalt € 45,00 voor deze 6 avonden – inclusief lees- en werkboek.

  Dit draagt ook bij aan de doelen:

  SDG-4
  SDG-11
  SDG-12
  SDG-13
  SDG-17

  Archief

  52 weken duurzaam

  52 weken duurzaam

  52 weken duurzaam nodigt je uit om je eigen leven stapje voor stapje duurzamer te maken. Ze focussen op acties die ons leven leuker, mooier, gezelliger, goedkoper en gezonder maken. Want dan is het veel makkelijker vol te houden én bereiken we meer. Win-win dus. Ze geven je iedere week een nieuwe uitdaging.

  52 weken duurzaam
  • 52 weken duurzaam nodigt je uit om je eigen leven stapje voor stapje duurzamer te maken. Ze focussen op acties die ons leven leuker, mooier, gezelliger, goedkoper en gezonder maken. Want dan is het veel makkelijker vol te houden én bereiken we meer. Win-win dus.
  • Je krijgt iedere week een nieuwe uitdaging. 52 weken lang. Met steeds een ander thema. Zodat jij kan uitproberen wat bij jou past. Er zijn zes thema’s: Voeding, Energie, Circulair, Groen, Mobiliteit of Leefstijl.
  • In de community delen we bovendien de ervaringen en impact. En inspiratie. Daar worden we blij van.
  • Het is natuurlijk mooi als je elke week meedoet en de 52 weken volmaakt, maar het is niet erg om een weekje over te slaan. Zin om mee te doen en de lol van experimenteren staan voorop. 

  Als Groene Meent willen we graag 30 mensen bij elkaar brengen om hier aan mee te doen.

  DOE JE OOK MEE?

  Madelon schrijft er elke week een blog over. Lees ze hier.

  52 weken duurzaam

  Elkaar inspireren en uitdagen

  Dit draagt bij aan doel:

  SDG-13

  Wassenaarse Berm Brigade

  Wassenaarse Berm Brigade

  Doe je mee met de bermbrigade?  wij gaan samen het zwerfafval te lijf!

  Wassenaarse Berm Brigade

  Wil je net als wij dat de Wassenaarse bermen en straten niet zijn overwoekerd door  blikjes, mondkapjes, zakdoeken, sigarettenpeuken en veel plastic rommel? Sluit je aan! De Wassenaarse Berm Brigade is een groep vrijwilligers ( nu al meer dan 50 personen ) die zich inzet om Wassenaar schoner te maken. We maken  via facebook en/of Whatsapp afspraken maken om al dan niet gezamenlijk buurten en wijken van Wassenaar aan te pakken.  in je eigen tijd, of met een groep. Want we weten: zwerfvuil trekt vuil aan- en dat willen we voorkomen.  Sommige bermbrigadiers gebruiken bij het opruimen de app Helemaal Groen of de app ( volgt) . 

   

  Wassenaarse Bermbrigade in actie! Door Alice Hooft

  Wassenaarse Berm Brigade

  Zwerfafval verzamelen

  0651359334

  Dit draagt bij aan de doelen:

  SDG-14
  SDG-15

  De Stille Kracht

  De stille Kracht 

  Het doel van de Kracht is het ondersteunen, in materiële of financiële zin, van inwoners of groepen van inwoners in de gemeente Wassenaar, onder meer door het organiseren van handel in gebruikte goederen en alles wat in de ruimste zin daarmee verband houdt. Een belangrijke afgeleide doelstelling is het verminderen van de afvalberg. Door gebruikte spullen opnieuw te gebruiken komt er minder afval, waarbij een bijdrage wordt geleverd aan de bescherming van het  milieu en de verspilling van grondstoffen.

  De Stille Kracht

  De inkomstenbron van de Kracht van Wassenaar is een kringloopwinkel. Personen en organisaties in Wassenaar kunnen tweedehands goederen vrijwillig, dat wil zeggen zonder vergoeding van kosten, geven. Vervoer naar en vanuit de winkel kan worden verzorgd door vrijwilligers van de Kracht. 

  De opbrengsten van de winkel worden geheel besteed aan de doelstelling van de de Kracht: het ondersteunen van (groepen van) Wassenaarders die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Wij ondersteunen instellingen (bijvoorbeeld Stichting Leergeld, ouderenbonden, hospice) maar geven ook direct steun aan personen. Enerzijds door gratis spullen uit onze kringloopwinkel ter beschikking te stellen maar ook door financiële steun te geven bij acute nood van mensen die tussen wal en schip dreigen te raken.

   

  De Stille Kracht

  Kringloop voor en door Wassenaar

  Rijksstraatweg 68
  2241 BW Wassenaar

  Dit draagt ook bij aan de doelen:

  SDG-1
  SDG-11
  SDG-12
  SDG-13
  SDG-14
  SDG-17

  Marcel Beukeboom

  Marcel Beukeboom

  Marcel Beukeboom is op het moment de Nederlandse klimaatgezant. Hij vertegenwoordigt Nederland bij internationale bijeenkomsten waar over klimaat wordt gesproken. Zo draagt hij bij aan de totstandkoming van internationale afspraken om klimaatverandering tegen te gaan. Het Akkoord van Parijs, een nadere uitwerking van SDG 13, bevat de doelstellingen waaraan we wereldwijd moeten werken. Door internationaal samen te werken, maar ook door lokaal in actie te komen.

  Marcel Beukeboom

  Pakhuis de Zwijger Podcast #82: Marcel Beukeboom

  De Nederlandse klimaatgezant over een duurzame toekomst

  Beluister via SoundCloud    –    Beluister via Spotify

  Voor Marcel is deze verbinding tussen mondiale afspraken en lokale initiatieven vanzelfsprekend. Daarom werkt hij graag met mensen die zich concreet inzetten voor het realiseren van duurzame doelen, op vele plekken in Nederland. Ook in zijn eigen dorp, Wassenaar.

  In 4 dagen 400 km fietsen langs de denkbeeldige watergrens van Nederland – vanwege corona uitgesteld
  In het voorjaar stapt klimaatgezant Marcel Beukeboom in Bergen op Zoom op zijn fiets. Om na vier dagen via Breda, Kaatsheuvel, Zeist en met een bocht naar het noorden via Hilversum, richting Harderwijk, Leek en Zwolle om tenslotte in Groningen te eindigen. Een fietstocht van bijna 400 kilometer langs de denkbeeldige watergrens van Nederland als de zeespiegel blijft doorstijgen.
  Lees er meer over op de website van de nationale klimaat weken.

  Marcel Beukeboom

  Klimaatgezant

  Dit draagt bij aan doel:

  SDG-13