Aart van Sloten

Aart van Sloten

‘Betaalbare en duurzame energie’
De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. In het klein leveren wij daaraan een bijdrage door Wassenaar het fijne dorp te houden om in te leven. Een dorp waar mensen veilig en goed leven, wonen, werken en zich thuis voelen.

SDG poster Aart van Sloten Wassenaar

SDG 7 gaat onder meer over het toegang houden tot betaalbare, betrouwbare energie en in Wassenaar is vooral de opgave om dit steeds duurzamer te doen. De energie-efficiëntie moet omhoog, dat betekent simpelweg minder verspilling. Denk hierbij aan onzuinige huizen met slechte labels, oude apparaten en inefficiënte energieopwekking van elektriciteit.

We werken hier dagelijks aan binnen onze lokale energiestrategie, waarin we onder meer inzetten op een buurtgerichte aanpak voor isolatie. Vorige jaar hebben we daarvoor onze langetermijnvisie opgesteld. Deze biedt handelingsperspectief voor onze inwoners. Zo weten die waar ze de komende acht jaar aan toe zijn, namelijk het toepassen van goede isolatie. In Wassenaar is het terugdringen van het warmteverbruik een van de grootste opgaven. Naast dit beleid zetten we ook in op directe hulp aan onze inwoners met kleine maatregelen voor bijvoorbeeld het tochtdicht maken van de woningen en het bieden van advies via het Duurzaam Bouwloket.

Het systeem van fossiele energie staat momenteel erg onder druk en dat merken we allemaal. Ook daar willen als gemeente mee aan de slag. Het bieden van ondersteuning aan mensen in slecht geïsoleerde woningen die het al niet zo breed hebben is daar onderdeel van. Daar willen we dit jaar nog mee starten en dat zal doorlopen naar volgend jaar en wellicht verder, zo lang dat nodig is.

Ook helpen we de mensen met een kleinere portemonnee bij de compensatie van de hogere lasten. Ze kunnen daarvoor een energietoeslag aanvragen, zie Eenmalige energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen | Wassenaar.

Betaalbare en duurzame energie houdt ook in dat we flink moeten inzetten op het opwekken van meer hernieuwbare energie. We zetten daarbij in op de doelen die we regionaal hebben afgesproken. In Wassenaar betekent dit dat we vooral aan de slag gaan met het leggen van zonnepanelen op daken. Een mooi voorbeeld hiervan is al te vinden bij het Adelbert College, waar 1250 zonnepanelen zijn gerealiseerd. Als het aan mij ligt, gaan we dit in Wassenaar steeds meer doen.

De gemeente heeft ten slotte ook een belangrijke voorbeeldfunctie. Daarom gaan we de komende periode dan ook echt aan de slag om ons eigen vastgoed verder te verduurzamen. We pakken onze panden aan met betere isolatie, zonnepanelen en efficiëntere installaties.  

We zijn er nog lang niet, maar we kunnen met de kracht van het dorp een heleboel bereiken. Ik zal mij daar de komende 4 jaar hard voor maken.

Aart van Sloten

Wethouder Duurzaamheid

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-7

Standpunt Biodiversiteit

Standpunt Biodiversiteit van inwonersinitiatief Groene Meent

“Op weg naar een natuurinclusief dorp Wassenaar”

Wij zien duurzaam doen als onze opdracht. Niet alleen voor onszelf, maar voor iedereen in Wassenaar; of je nu in Wassenaar werkt of woont. Duurzaam handelen betekent dat je je bewust bent van de groene rijkdom van Wassenaar en dat je vanuit dit bewustzijn bedenkt dat deze rijkdom alleen blijft als we er spaarzaam mee om gaan. Dit hopen we over te brengen door lokaal, in Wassenaar, activiteiten te organiseren die aanzetten tot duurzaam doen. Door natuur als uitgangspunt te nemen van het beleid en het beheer van de ruimte kan de gemeente Wassenaar een belangrijke rol spelen in het herstel van de biodiversiteit. Wij roepen daarom portefeuillehouders van het domein “Groen en Ruimte” op om maatregelen voor alle nieuwe en bestaande gebouwen, wijken en sportparken te verkennen en te realiseren, én houden ons van harte aanbevolen als sparrings- en uitvoeringspartner in dat proces.

klimaattafel wassenaar 1 juni

STIMULEER BIODIVERSITEIT IN WASSENAAR…

Maatregel 1 Maak van natuurinclusief bouwen de norm ‘Natuurinclusief Bouwen’ houdt in dat we in de manier waarop we bouwen rekening houden met de impact op de natuurlijke leefomgeving. Daarbij integreren we functioneel groen in het bouwproces en passen het toe in het gebouw, buiten het gebouw en in de omgeving. Natuurinclusief bouwen is een belangrijk thema. Het klimaat is aan het veranderen en het weer wordt steeds extremer, met regenwateroverlast en hittestress als problemen waar we iets mee moeten, en kunnen.

 1. Natuur in de woning: In elke woning moeten nestelgelegenheden worden gerealiseerd voor gebouwafhankelijke dieren waaronder de huismus, gierzwaluw en vleermuizen.
 2. Natuur op de woning: Alle platte daken dienen dubbel te worden gebruikt, in ieder geval voor zonnepanelen en/of vegetatie.
 3. Natuur in de buurt: Elke woning dient uitzicht te hebben op natuurlijk groen, de openbare ruimte dient voor minimaal 30% uit groen te bestaan, en er moet op wandelafstand toegang zijn tot openbaar groen.

Deze maatregelen zijn realiseerbaar en worden in andere Nederlandse gemeenten al omarmd. Het is nu tijd om ook in Wassenaar van natuurinclusief bouwen de norm te maken! Geef als gemeente het goede voorbeeld en zorg ervoor dat al het gemeentelijk vastgoed klimaatneutraal en natuurinclusief is ingericht.

Maatregel 2 Zorg voor een energietransitie die écht groen is

Wassenaar zit net als andere Nederlandse gemeenten in een energietransitie en we steunen de reductie-ambitie van 15% minder energieverbruik in 2030. Het isoleren van woningen en gebouwen draagt daaraan bij. Door bij na-isolatie en renovatie rekening te houden met beschermde verblijfplaatsen, worden geen broedende vogels verstoord en behouden
verschillende kwetsbare vogel- en vleermuissoorten hun verblijfplaatsen. Informeer bewoners over het laten uitvoeren van gedegen ecologisch onderzoek en stel een soortmanagementplan op voor de bescherming van gebouwbewonende soorten, zoals de huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis.

Maatregel 3 Stimuleer de aanleg van groene daken

Groene daken bieden een multifunctionele oplossing, de daken brengen verkoeling en bufferen regenwater. Daarnaast zuiveren de daken de lucht, dragen zij bij aan de biodiversiteit en beschermen zij o.a. de daken tegen stormschade. De aanschaf wordt vanuit de meeste gemeenten, waterschappen en provincies ondersteund met een groendaksubsidie voor bewoners en bedrijven. Het is opmerkelijk dat Wassenaar hierin achterblijft, terwijl de buurgemeenten juist zoveel aandacht richten op deze duurzame oplossing. Niet voor niets heeft Leiden net het Jaar van het Dak achter de rug. Wij roepen onze gemeente op om ook een subsidieregeling voor groene daken op te zetten.

Maatregel 4 Zet in op ecologisch groenbeheer

Pas zoveel mogelijk ecologisch groenbeheer toe, zoals het gebruik van streekeigen beplanting en de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs watergangen. Er is voor biodiversiteit veel winst te halen door ecologisch bermbeheer. Veel soorten planten en dieren vinden leefgebied in bermen. Maar dit geldt alleen als de bermen op de juiste manier beheerd worden. Kijk dus niet alleen naar de verkeersveiligheid, maar ook naar de bermen als ecologische zone. Pas het
beheer aan waar mogelijk. En zie erop toe dat bermen niet ingelijfd worden bij agrarische percelen. Zorg als gemeente voor verantwoord groenbeheer door biodiversiteit op te nemen in de EMVI-criteria, dat bij aanbestedingen wordt gebruikt. Hiermee kan worden gesteld dat niet per se op de laagste prijs wordt gegund, maar ook op de kwaliteit van de aanbestedende dienst. 

… SAMEN MET ALLE WASSENAARDERS

Maatregel 5 Betrek de Wassenaarders bij hun omgeving

Binnenkort wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Naar aanleiding hiervan dient de gemeente nu al inwoners te betrekken bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisie en het omgevingsplan, inwoners te stimuleren eigen initiatieven met betrekking tot de leefomgeving in te dienen, of te reageren op initiatieven van anderen. En verder zou de gemeente er goed aan doen om inwoners uit te nodigen om een zienswijze in te dienen op een ontwerp-omgevingsvisie.

Maatregel 6 Stimuleer biodiverse sportparken

Een sportpark is er in eerste instantie natuurlijk om te sporten en met die insteek wordt een sportveld ontworpen en gerealiseerd. Door sporten en bewegen te combineren met een groene en aantrekkelijke omgeving, snijdt het mes aan twee kanten. Bijvoorbeeld door bomen te planten, bloemen te zaaien of nestkastjes voor vogels op te hangen. Zo maak je van sportparken een plek waar mensen graag zijn en gestimuleerd worden om te bewegen. Wij vragen onze gemeente om in gesprek te gaan over biodiversiteitsbeleid met de besturen van lokale sportverenigingen. Het inspiratiedocument Natuurinclusief Sporten en Bewegen kan als onderlegger fungeren voor deze gesprekken. Wij adviseren om vervolgens plannen voor gemeentelijke steunmaatregelen te maken om sportverenigingen bij de uitvoering van biodiversiteitsbeleid te ondersteunen. Onze gemeente is bovendien eigenaar van sportparken, zoals de sporthal aan de Dr. Mansveltkade. We zien we graag dat biodiversiteit als onderdeel wordt opgenomen in de EMVI-criteria, dat bij aanbestedingen wordt gebruikt door onze gemeente.

Maatregel 7 Organiseer buurtacties voor meer groen in de buurt

Een laagdrempelige manier waarop kan worden gewerkt aan meer biodiversiteit is door het inplanten van stukjes ongebruikte aarde, zoals boomspiegels, en het vervangen van tegels door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen. Onze gemeente kan hier een rol in spelen door uit te dragen dat het dit soort initiatieven ondersteunt, door mee te denken over hoe aanvragen voor adoptiegroen efficiënt kunnen worden afgehandeld, en door zich aan te melden als deelnemende gemeente voor het Nationale Boomspiegelfeest en het NK Tegelwippen. In de praktijk blijkt dat onze contacten bij gemeente Wassenaar hier afhoudend op reageren. Terwijl in 2021 dit soort acties een groot succes waren! Tijd om door te pakken en nog meer tegels uit de grond te krijgen en groen daarvoor in de plaats.

Maatregel 8 Samenwerking gemeente Wassenaar en de Groene Meent

Met het beschikbaar stellen van (beperkte) fondsen aan bewonersinitiatieven kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan maatregelen gericht op het vergroten van de biodiversiteit in Wassenaar. Vanwege het vrijwilligerswerk dat ze doen, kunnen zij dit vaak kostenefficiënt doen. Daarnaast kunnen zij als inwoners op grassrootlevel andere bewoners nthousiasmeren. Tot slot versterkt het ondersteunen van bewonersinitiatieven de algehele betrokkenheid van inwoners bij onze gemeente, en het gevoel van gedeeld eigenaarschap als het gaat om natuur- en milieu-uitdagingen.

Contactinformatie
Als vrijwilligers van de Groene Meent denken wij graag mee over deze maatregelen om samen met de gemeente de biodiversiteit te versterken. Mail ons voor een kennismakingsgesprek via: info@groenemeent.nl

Nuttige links:

Maatregel 1:
https://bouwnatuurinclusief.nl/
https://www.checklistgroenbouwen.nl/
https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/499196

Maatregel 2:
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/onze-stadsvogels
https://www.kanbouwen.nl/

Maatregel 3:
https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/wonen-en-bouwen/duurzaam-leiden/subsidie-groene-daken/

Maatregel 4:
https://naturio.nl/checklist-gefaseerd-maaien/
https://www.vlinderstichting.nl/kleurkeur/

Maatregel 5:
https://www.samenvooronzeleefomgeving.nl/

Maatregel 6:
https://nocnsf.nl/nieuws/2022/03/aan-de-slag-met-meer-biodiversiteit-op-je-sportclub

Maatregel 7 en 8:
https://groenemeent.nl/15-leven-op-het-land/
https://guerrillagardeners.nl/boomspiegelfeest/
https://nk-tegelwippen.nl/

Plantenbieb

Hofcampweg 3
2241 KD Wassenaar

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-15

Klimaatgesprekken mei-juli 2022

Klimaatgesprekken mei-juli

In mei van start in Wassenaar: KlimaatGesprekken 

Je klimaatimpact verminderen: hoe doe je dat?

Na de meivakantie start De Groene Meent in samenwerking met de Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar en de stichting KlimaatGesprekken de zesdelige workshopreeks KlimaatGesprekken. De workshops geven inzicht in de keuzes die je dagelijks bewust of onbewust maakt, en het effect daarvan op de wereld. In gesprek met dorpsgenoten leer je van elkaar en word je positief uitgedaagd je klimaatimpact te verminderen. Niet omdat het moet, maar omdat je er zelf voor kiest. Jij doet wat bij jou past.

.

Klimaatgesprekken workshop

Klimaatverandering is geen voorspelling meer, maar realiteit. Steeds meer mensen raken gealarmeerd en dragen actief bij om verdere klimaatverandering tegen te gaan. En worden nieuwsgierig naar oplossingen zoals zolderisolatie, repair-cafés, ruilwinkels, coöperaties of verpakkingsvrij boodschappen doen. 

KlimaatGesprekken maakt gebruik van de beproefde methode van Carbon Conversations. Deze bestaat al ruim 10 jaar in Engeland en werd door The Guardian ‘één van de meest veelbelovende initiatieven tegen klimaatverandering’ genoemd. Begin 2016 is de methode naar Nederland gehaald. Inmiddels zijn er door heel Nederland meer dan 100 opgeleide klimaatcoaches betrokken. De Groene Meent heeft deze workshopreeks naar Wassenaar gehaald – en hoopt dat u meedoet!

Susanne: “Ik heb de serie workshops vorig jaar gevolgd. De aanpak is praktisch, positief en persoonlijk: de gesprekken gaan vooral over wat je zelf kunt doen. In elk van de zes workshops behandel je een thema, zoals wonen, reizen of voeding. De Klimaatcrisis is voor veel mensen moeilijk onder woorden te brengen. Juist daarom is het fijn om erachter te komen dat mensen in de regio met dezelfde zorgen en vragen rondlopen. Ik wissel nu nog steeds ideeën – en slimme oplossingen – uit met mijn groep.

Het Motto van de Groene Meent is Duurzaam Doen – daarom organiseren we leuke, leerzame en gezamenlijke activiteiten, zoals KlimaatGesprekken. Carlijn Breukink is een ervaren klimaatcoach en zal deze reeks begeleiden. “We hopen op 12 dorpsgenoten die samen klimaatvriendelijke keuzes gaan doen.”

Wil jij deelnemen?
De reeks van zes workshops vindt plaats op de volgende maandagen: 16 mei, 30 mei, 13 juni, 27 juni en 4 juli. De laatste datum workshop wordt in overleg met groep geprikt.
De workshops starten om 19:30 en in de Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar. Adres is Langstraat 40, 2242KM Wassenaar.

Je betaalt 45 euro voor deze zes avonden – inclusief lees- en werkboek.

Je kan je aanmelden en meer informatie vinden op www.klimaatgesprekken.nl. We zien ernaar uit je te ontmoeten! 

Klimaatgesprekken

In de bibliotheek
Wassenaar

Dit draagt bij aan de doelen:

SDG-15

Tips om minder vlees te eten

Tips om minder vlees te eten

Tips Kookboeken:

Overige boeken:

 • Hoe gaan we dit uitleggen
 • Dieren Eten
 • Ooit aten we dieren

Webshops:

Interessante websites:

 • Week zonder vlees
 • Het voedingscentrum geeft veel recepten, ook zonder vlees, en betrouwbare informatie over vegetarisch / duurzaam eten, https://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx
 • Plant Based Dennis, https://plantbaseddennis.nl/

  Inspirerende documentaires:

  • Over vleesloze sporters, The Game Changers
  • Cowspiracy
  • What the Health
  • Dirty Vegan

  Instagram:

  • @bonusvegan
  • @veggiereporter
  • @lobkefaasen
  • @plantbased_dennis
  • @lisagoesvegan

  Organisaties:

  • ProVeg (lobby)
  • Wakker Dier (lobby, ook recepten)

  Overige:

  Dit draagt ook bij aan de doelen:

  SDG-11
  SDG-12

  Wassenaars afvaldieet

  Groen doen: Val jij ook mee af?
  Doe mee met het Wassenaars Afvaldieet!

  In 2020 begonnen we met een groep inwoners het Wassenaars Afvaldieet. Waarom? Omdat we de afvalberg in Wassenaar kleiner willen maken. Deelnemers bestelden een kleinere grijze kliko van 140liter in plaats van 240 liter. Die afvalberg verkleinen willen we nog steeds. Doe jij mee?

  Sinds 1 januari 2022 is het gemeentebeleid rondom afvalinzameling veranderd. De gemeenteraad heeft besloten om het PMD niet meer gescheiden in te zamelen, maar te werken aan eindscheiding. Je moet alles weer in de grijze kliko doen. De PMD-bakken die in de wijken stonden, zijn weer uit Wassenaar verdwenen. Net als de kliko’s met de paarse deksel die in sommige wijken werden gebruikt. De grijze ton wordt voortaan weer wekelijks geleegd, en daar mag het PMD afval dus ook bij. Voor mensen die een kleinere grijze ton hebben kan dit een extra uitdaging zijn, want PMD neemt veel volume in. Maar, het kan wel! Doe jij mee?

  Minder afval

  In welke kliko we ons afval ook stoppen, en hoe het ook verwerkt wordt, feit blijft dat de uitdaging nog steeds blijft: afval voorkomen. We houden onze Meent graag groen, toch?
  Daarom verandert er ook niets aan het afvaldieet. We roepen jou – inwoner van Wassenaar -nog steeds op om mee te doen met het Wassenaars afvaldieet. Zie het als een sport: houd je grijze kliko klein en niet te vol! Natuurlijk zijn we niet alleen verantwoordelijk voor de afvalberg. De verpakkingsindustrie, producenten en afvalverwerkers hebben een grote rol. Maar laten we vooral onze eigen verantwoordelijkheid pakken, en starten met afvallen.

  Goed scheiden blijft belangrijk. Dus stop geen plastic verpakkingen in je groene kliko of bij het oud papier (echt, mensen doen dit!). Door goed te scheiden kan Avalex de overgebleven afvalstromen aan recyclefirma’s aanbieden. Recyclen is heel belangrijk. En daarom is goed afval scheiden ook belangrijk. Recycle is een bekende stap om afval te verminderen. Maar, er gaan nog drie stappen aan vooraf!

  Consuminderen met de 5 R-en

  Consuminderen? Ja, want veel van je wat je aanschaft en ook krijgt gooi je ook weer weg- Op dit moment gooien we in Wassenaar per persoon per jaar veel spullen weg: gemiddeld per persoon in een jaar meer dan 200 kg. Dit afval wordt grotendeels verbrand en daarmee stoten we broeikasgassen uit die de aarde opwarmen en ook klimaatverandering veroorzaken.

  Consuminderen is nee zeggen. Refuse uit de 5-R aanpak van afvalvermindering. Zeg nee tegen al die spaaracties in kleine verpakkingen. Of kies er 1 en doe niet aan allemaal mee. Het meeste gooi je toch weer weg. Het aanschaffen – en het weer weggooien – van spullen heeft van al ons gedrag de grootste impact op de CO2-uitstoot op aarde. Wij hopen dat jij – net als wij – gaat consuminderen om ervoor te zorgen dat deze en volgende generaties een toekomst op deze planeet hebben. Daarom vragen we je om bewust en zichtbaar mee te doen met het Wassenaars Afvaldieet. Ruil je grote grijze kliko om voor een kleine!

  Reduce, ofwel, koop gewoon minder. Je hebt het echt niet altijd allemaal nodig. Reuse, ofwel hergebruik. Ruil. Doe mee aan de kledingknapzak en koop minder kleding. Ruil met je vrienden, breng het naar de kringloopwinkel.

  In 2 stappen van start: #afvaldieet

  Stap 1:
  Vervang je grote grijze Kliko GRATIS door een slanker exemplaar

  Stap 2:
  Vertel ons welke Kliko bij jou in de tuin staat of gaat staan.

  29 januari van 10.00 tot 12.oo uur
  Spreekuur Afval in de bibliohteek
  Naar het Facebook evenement

  Zero Waste Hierarchy
  Dikke en smalle klikko

  Doe jij mee met het Wassenaars Afvaldieet en ga je de uitdaging aan met een kleine grijze kliko?

  Doe jij mee met de sport om zo min mogelijk afval te produceren. Hoe meer mensen meedoen, hoe leuker het wordt! Stuur ons een foto van jouw kleine grijze Kliko en wij zetten hem op de Kleine Kliko wall. Nog leuker: een foto van alle buren met de kleine Kliko! Wil je tips over hoe je minder afval kunt produceren? Lees dan ons blog hierover of lees dit artikel dat in de februari 2021 in de Wassenaarse media is gepubliceerd over verpakkingsmaterialen.

  Stap 1: Vervang je grote grijze kliko GRATIS door een slankere. 

  Dat kan door dit via het contactformulier van Avalex aan te vragen. Bijvoorbeeld met de tekst in onderstaand kader.

  Goedendag medewerker van Avalex, 

  Ik ga op #afvaldieet en daarom vraag ik u om mijn grote grijze kliko van 240 liter te vervangen voor een slanker exemplaar van 140 liter.
  Ik hoor graag wanneer u deze kunt komen wisselen. 

  Mijn adres:
  [Straat en huisnummer]
  [Postcode] Wassenaar 

  Met vriendelijke groet,
  Naam 

  Dat geeft alvast een goed gevoel, elke keer als je die slanke Kliko ziet: dat heb je maar mooi even gedaan! Nu heb je minder ruimte voor restafval. Het zorgt ervoor dat je beter in beeld hebt wat je eigenlijk allemaal weggooit. En het laat je elke keer weer nadenken over de stappen voordat je weggooit: Refuse, Reduce, Reuse (en Repair en Remake)

  Stap 2. Vertel ons wat je doet. 

  Zo kunnen we bijhouden hoe groot het Groot Wassenaars #Afvaldieet wordt. En we hopen heel groot! 

  De teller op onze website geeft aan hoeveel Wassenaarse huishoudens er meedoen met het Groot Wassenaars #Afvaldieet- met een slanke Kliko. Als je ons helpt door het #afvaldieet  op social media of over de heg bij de buren te promoten, dan maken we het samen nog groter. Onze planeet zegt dankjewel!

  Hoe zit het met jouw Kliko?

  3 + 14 =

  Actuele stand deelnemers van het #afvaldieet

  Ik heb een slanke kliko besteld

  Ik heb al een slanke kliko

  Ik behoud de grote kliko

  Twitter: “Mooi initiatief, veel succes.
  Belangrijke boodschap aan ons allen om de hoeveelheid afval die we produceren zoveel mogelijk terug te brengen!”

  Hubert Schokker

  Wethouder, Afval en riolering/Avalex

  abri consuminderen

  FAQ #afvaldieet

  Waarom een #afvaldieet?

  Met elkaar produceren we veel afval. Het lijkt ons goed om hier wat bewuster mee om te gaan. En dat kan door te beginnen bij de grijze kliko waar het restafval in gaat. Als je minder ruimte hebt, stop je er misschien ook wel minder in. En die hashtag? Die # is om je eraan te herinneren dat je dit #afvaldieet met anderen doet, en je ook anderen kan vragen om mee te doen. Als je dit via social media doet kan je deze website direct doorgeven.

  PMD gaat nu weer bij de grijze kliko in? Het was toch het idee dat de grijze kliko op termijn voor het verzamelen van PMD zou worden gebruikt?

  Wat goed, jij weet nog dat Avalex ons in 2017 een brief stuurde waarin stond dat we in 2018 omgekeerd zouden gaan inzamelen.
  De gemeente heeft dat idee van destijds on hold gezet. Vervolgens waren er tot december 2021 een aantal proefwijken in Wassenaar (Wassenaar Zuid, Rijksdorp en Park de Kieviet) waar huishoudens een PMD-bak naast de grijze Kliko hebben gekregen. Een test om te kijken of het verzamelde PMD op die manier schoner is, en of de inwoners de service – en de extra bak – waarderen. De service werd gewaardeerd, het PMD in de thuiscontainers was veel schoner. Echter, na discussie in de raad is er besloten om toch over te gaan op eindscheiding? Waarom? Luister vooral naar de raadsdiscussies hierover op www.wassenaar.nl.

  Maakt het gemeentebeleid wat uit voor de grootte van je Kliko? Wij denken van niet. Wij gaan op afvaldieet, waarbij we proberen de hele afvalstroom aan te pakken. Bij het afvaldieet zonder
  de PMD-bak erbij zat, hadden enkele deelnemers zo weinig afval dat een kwart van de bak vol zat na 2 weken. Daar kan makkelijk nog wat PMD bij, zeker nu de bak wekelijks wordt geleegd.

  Waarom zou ik mijn 240 liter Kliko in ruilen voor een slankere? Mijn kliko is nog prima- vervangen vind ik zonde.

  Natuurlijk dachten wij dat eerst ook- je kan immers ook een grote kliko met je buren delen, of er gewoon minder in doen. Toch denken wij dat een slankere kliko beter helpt om op dieet te gaan. Overigens wordt de financiële investering niet direct door jou gedaan – die zit ingecalculeerd in je afvalstoffenheffing die je aan de gemeente betaalt.

  A. De komst van de slankere kliko geeft je het startschot voor je afvaldieet. Op dat moment ga je het beginnen en volhouden. Je hebt jezelf gecommitteerd, je gaat samen met andere mensen bijdragen aan een groenere wereld. Elke keer als je jouw slanke Kliko ziet, sta je daar even bij stil- en dat is zeker in het begin nodig, want het loslaten van gewoonten en het inslijten van nieuw gedrag heeft tijd nodig. Een week of 6. Na een maand of 3 vind je je nieuwe gedrag heel gewoon.

  B. Elke keer als die slanke kliko aan de straat staat, zien anderen dat het voor een huishouden mogelijk is om het restafval terug te brengen tot de inhoud van deze  container. Zo breng je anderen op een idee. Mogelijk gaan ze ook een slank exemplaar  aanschaffen. En ook geven we de gemeente een seintje: ‘wij doen aan afvalreductie. Dat vinden wij belangrijk.’ 

  C. Die grote kliko neemt veel ruimte in. Met de slanke kliko kan je de struiken wat verder laten groeien, of een extra plant plaatsen: meer groen! Win-win!

  Natuurlijk kan je ook met behoud van de grote kliko op #afvaldieet. We hopen  dat je ook dan meedoet.

  Wat gebeurt er met de oude kliko als ik een slanke aanvraag?

  Die vraag hebben we even aan Avalex gesteld. Ze hebben ons in jan 2021 verteld dat de ingenomen grote kliko’s worden schoongemaakt en opnieuw elders aan een gebruiker worden geleverd. Daarnast hebben we ook zelf even uitgezocht wat de producent met  Kliko’s doet: die vertelde dat ze gerecycled kunnen worden. Ze zijn al van gerecycled materiaal gemaakt, en het plastic wordt na gebruik ook weer vermalen zodat hier weer nieuwe kliko’s van kunnen worden gemaakt: de kliko is een circulair product. 

  Recyclen kost natuurlijk wel energie – dit is dus een investering. En wij vragen ons ook af de kliko’s ook daadwerkelijk worden gerecycled, want dat het kan wil nog niet zeggen dat het gebeurt. Dat is dus de volgende vraag die we gesteld hebben. we houden je op de hoogte. 

  Lees de vorige vraag om te weten waarom wij het toch een goed idee vinden om onze kliko’s in te ruilen voor een kleinere.

  Afval produceer je toch niet? Afval houd je over.

  Sommige mensen zeggen: ik produceer geen afval, ik houd afval over. Dat is semantiek: De perfecte manier om je op voorhand alvast te distantiëren van het afval dat je produceert. Jij hebt spullen aangeschaft of gekregen. Jij gooit het vervolgens weg. En natuurlijk kunnen we de verpakkingsindustrie de schuld geven, de producent van die slechte mokken die zo snel kapot gingen. Klopt. Als consument heb je vervolgens de keuze om die spullen in ieder geval niet nogmaals aan te schaffen.

  Als consument heb je steeds meer keuze. Er is tandpasta zonder tube, shampoo zonder fles, er zijn katoenen keukendoekjes die gewoon in de was kunnen, zonder dat er microplastics in het water terechtkomen. 

  Natuurlijk moet de  verpakkingsindustrie ook wat doen aan de grote hoeveelheid plastic.  Al dat plastic is immers van olie, een fossiele stof. Die lobby wordt hard gevoerd door allerlei partijen. Consumentengedrag loont ook. Het belangrijkste in deze fase is dat je je bewust bent van wat je aanschaft en weggooit. Dat scheelt al een hoop afval.

   

  Hoe kunnen we elkaar helpen?

  Delen via facebook (@groenemeent) instagram en twitter (@Wassenaar4globalgoals) kun je elkaar tips geven en vragen stellen. Met #afvaldieet weten we elkaar vast te vinden. Avalex geeft tips over recycling. belangrijker zijn echter de stappen ervoor. Misschien is een ‘buynothingnewmonth’ wel onze volgende actie..

  Het was toch het idee dat de grijze kliko op termijn voor het verzamelen van PMD zou worden gebruikt?

  Wat goed, jij weet nog dat Avalex ons in 2017 een brief stuurde waarin stond  dat we in 2018 omgekeerd zouden gaan inzamelen.

  De gemeente heeft dat idee van destijds on hold gezet. Er zijn nu een aantal proefwijken in Wassenaar ( Wassenaar Zuid, Rijksdorp en Park de Kieviet) waar huishoudens een PMD-bak naast de grijze kliko hebben gekregen. een test om te kijken of het verzamelde PMD op die manier schoner is, en of de inwoners de service – en de extra bak –  waarderen.  Hoe dat onderzoek verloopt en de keuzes die op basis daarvan worden gemaakt, daar gaat de gemeenteraad over.

  Maakt het wat uit voor de grootte van je kliko? Want uiteindelijk wil je ook zo min mogelijk PMD bij Avalex aanleveren. Recycling kost energie (tenzij het om composteren gaat, dan kost het vooral tijd). Dus het zou heel mooi zijn als ook je PMD in een kleine kliko past. Dit is een #afvaldieet, waarbij we proberen alle afvalstromen aan te pakken. We starten nu  met het restafval.

  Kan je een paar tips geven?

  Natuurlijk, een paar tips:

  1. Lees ons blog met tips om minder afval te produceren.
  2. Koop niet meer dan je nodig hebt.
   Doe een papiertje om je bankpas met daarop de vraag: Heb ik het echt nodig?
  3. Kijk op de website van Zerowastenederland en Milieu Centraal voor meer informatie. Ook op Goingzerowaste (Engelstalig) is veel informatie te vinden over hoe je met minder afval kunt leven.
  4. Geef jij ons de volgende tip op facebook of instagram? @groenemeentwassenaar

  Isolatieactie Wassenaar

  Isolatieactie Wassenaar
  Een comfortabelere en duurzamere woning én een lagere energierekening

  Na de succesvolle zonnepanelenactie in 2020, waarbij 833 zonnepanelen in Wassenaar zijn geïnstalleerd, is het tijd voor een vervolg.
  Diverse buurtteams uit Wassenaar zijn daarom gestart met een isolatieactie. Het doel van deze actie is zo veel mogelijk woningen in Wassenaar te isoleren.
  Meld je nu aan voor een van de burenbijeenkomsten in maart 2022!

  Isolatieactie wassenaar
  Subsidie voor isolatiemaatregelen en warmtepompen
  Ben jij woningeigenaar en wil jij graag bijdragen aan een duurzamer Nederland? Dan is nu een goed moment om in actie te komen! Per 1 januari 2022 zijn de subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen en warmtepompen namelijk verhoogd, waardoor je voor de verduurzaming van je huis zelf minder hoeft te investeren. Een fijne bijkomstigheid is dat het verduurzamen van je huis ook je energierekening zal verlagen. Zo help je het milieu én je portemonnee.
  Ben jij benieuwd naar de subsidiebedragen en voorwaarden? Kijk dan op ➡ https://www.rvo.nl/subsidie-en…/isde/isde-wijzigingen-2022.

  Waarom een isolatieactie?
  Eerder dit jaar zijn met behulp van warmtebeeldcamera’s meer dan 350 woningen gescand in diverse buurten in Wassenaar. Veel bewoners zagen zo dat veel warmte weglekte door gebrekkige isolatie. Isolatie is een goede manier om geld en energie te besparen. De temperatuur blijft constanter, waardoor het in de woning veel aangenamer aanvoelt, er minder hoeft te worden gestookt en de energierekening daalt. Isoleren is bovendien goed voor het milieu, wat wordt ‘beloond’ met een beter energielabel. Kortom, het is een maatregel die direct verschillende voordelen oplevert.

  Waarom een collectieve isolatieactie?
  Mede uit ervaring met de eerdere zonnepanelenactie is gebleken dat veel mensen wel willen verduurzamen, maar niet weten hoe te beginnen. Ze hebben geen technische kennis of het ontbreekt ze simpelweg aan tijd om alles uit te zoeken. Door mee te doen aan een collectieve actie wordt er veel werk uit handen genomen.

  Zo zijn er voor diverse referentiewoningen uit verschillende buurten is gekeken hoe dit type woning het beste kan worden geïsoleerd. Op basis van de maatwerkadviezen zijn offertes van leveranciers uit de regio vergeleken aan de hand van diverse criteria. Het doel is om zo te komen tot een passend aanbod met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Zowel de adviezen als de selectie van leveranciers zullen worden gepresenteerd tijdens burenbijeenkomsten in maart.

  Meld je aan voor een van de bijeenkomsten
  Informatie en aanbod worden gepresenteerd tijdens fysieke informatieavonden. De aandacht ligt hierbij op isolerende maatregelen voor glas, dak, vloer, bodem en gevel. Uiteraard is er ruimte voor vragen. Na de bijeenkomst kunnen geïnteresseerden vrijblijvend offertes opvragen bij de geselecteerde isolatiebedrijven. Kijk voor alle informatie en aanmelden op https://www.duurzaambouwloket.nl/wijkaanpak-wassenaar

  Wie zijn de kartrekkers van deze actie?
  Het initiatief van de actie ligt bij buurtteams Deijleroord, Nieuw-Wassenaar, De Kieviet, Centrum en Drie Papegaaien. Daarnaast krijgen de buurtteams steun van diverse partijen zoals de gemeente, Stichting Buurkracht en het Duurzaam Bouwloket.

  Dit draagt bij aan de doelen:

  SDG-11

  Groene Kamer in de Bibliotheek

  Groene kamer in de Bibliotheek

  Elke laatste zaterdag van de maand is er een spreekuur.

  Groene Kamer Bibliotheek Wassenaar

  Om permanent aandacht te besteden aan duurzaamheid binnen Wassenaar, hebben de bibliotheek en De Groene Meent de handen ineengeslagen.
  Dit is een huiskamersetting in de Bibliotheek Wassenaar, waar iedereen inspiratie voor een duurzamer leven kan vinden. Elke maand draait De Groene Kamer om een ander duurzaam thema.

  Kom je ook een keer op bezoek in de Groene Kamer?

  Groene kamer in de bibliotheek Wassenaar

  Dit draagt ook bij aan de doelen:

  SDG-1
  SDG-2
  SDG-3
  SDG-4
  SDG-5
  SDG-6
  SDG-7
  SDG-8
  SDG-9
  SDG-10
  SDG-11
  SDG-12
  SDG-13
  SDG-14
  SDG-15
  SDG-16
  SDG-17

  Circulair Shoppen in Wassenaar

  Op weg naar circulair shoppen in Wassenaar

  De Groene Meent stimuleert Circulair ondernemerschap.
  Daarom hebben we een overzicht van winkels in Wassenaar waar je circulair kunt shoppen.
  Er is al veel mogelijk en bekijk hieronder de hele lijst. Ontbreekt er nog iets? Laat het ons weten!

  CO2 uitstoot

  Tweedehands winkels:
  • Het geheim van Wassenaar, woon accessoires
  Rijksstraatweg 225
  http://www.hetgeheimvanwassenaar.nl/

  • De Kinder Kringloop, kinder spullen, boeken etc
  Achterweg 13
  http://www.kinder-kringloop-wassenaar.nl/

  • Kringloop De stille Kracht, woon- en huishoud artikelen
  Rijksstraatweg 68
  https://dekrachtvanwassenaar.nl/

  • Nogmaals, huishoud artikelen
  Stadhoudersplein 16
  https://m.facebook.com/Nogmaals-259684280832182

  • 2e Winkel, consignatie verkoop
  Windlustweg 10 A
  Telefoon: 070 517 5115

  Tweedehands kleding en Kledingreparatie:
  • KEK Wassenaar, 2nd hand ladies design
  Molenweg 24
  https://www.kekwassenaar.nl/

  • Worldkledingreparatie en stomerij
  Hofcampweg 107
  https://www.worldkledingreparatie.nl/

  • Passage Kledingreparatie
  Langstraat 58-D
  Telefoon: 070 511 7574

  • Wassenaar kleermaker
  Stadhoudersplein 35
  Telefoon: 06 21603284

  Tweedehands materialen:
  • Gebr van Rijn, Hout en bouw materialen handel
  Kooltuinweg 23, 2223 LC Katwijk aan Zee
  Telefoon: 071 401 2268

  Tweedehands fietsen en reparatie:
  • Marco Tweewielers, reparatie, tweede hands, verkoop
  Kerkstraat 33
  https://www.marco-tweewielers.nl/ 

  • Martijns Bicycle Service, reparatie, tweede hands, verkoop
  Katwijkseweg 21A
  https://www.martijnsbicycleservice.nl/ 

  • Hoekstra Wheels, fietsen en scooters repoartie, tweede hands, verkoop
  Van Hallstraat 39
  http://www.hoekstrawheels.nl/ 

  • Sidney Tweewielers, reparatie, onderhoud, tweede hands, verkoop
  Gravestraat 2b
  https://www.sidneytweewielers.com/ 

  • Van Wissen Fietsen, opzet accessoires
  Hallekensstraat 21
  Telefoon: 06-17132957 

  • VCW Fietsenwerkplaats, reparatie
  Van Heeckerenstraat 2
  https://www.wassenaarders.nl/2019051610444/algemeen/vcw-fietsenwerkplaats-en-klussendienst

  • Bike House Wassenaar
  Oostdorperwerk
  Telefoon: 0702250376

   

   

   

  Electronica, elektrische apparatuur en en witgoed reparatie:

  • Telefoon reparatie Wassenaar
  Stadhoudersplein 13a
  https://www.telefoonmaken.nl/telefoonmaken-wassenaar/

  • GSM Shop Wassenaar
  Langstraat 30
  https://www.gsmshopwassenaar.nl/

  •MST Computers
  Van zuylen Van Nijeveltstraat 200
  https://www.mstcomputers.nl/

  •KlusWijs, Bouwmarkt: reparatie elektrisch gereedschap
  Van Hall straat 40
  Telefoon 070-5178884

  •BOS Tuingereedschap en las en metaal werken, reparatie, verkoop
  Hofkamp weg 101
  https://www.bostuingereedschappen.nl/

  • Het Repair Café Wassenaar
  Van Heeckerenstraat 2
  https://www.repaircafe.org/cafe/?Repair_Caf%C3%A9_Wassenaar

  • Witgoed Reparateur Haaglanden
  https://www.witgoedservice-haaglanden.nl/content/reparatie_service

  • Reparatiecentrale Witgoed
  https://www.reparatiecentrale-witgoed-denhaag.nl/content/reparatiecentrale

  Marktplaats en Facebook tweedehands spullen
  https://www.facebook.com/groups/wassenaargeeft
  Gratis spullen, Lidmaatschap vereist

  https://www.facebook.com/groups/461856533928526
  Diensten en spullen Wassenaarse Markt plaats

  https://www.facebook.com/groups/217391368432454
  Smart recycling: English second hand online Wassenaar

  https://www.facebook.com/groups/wassenaarse.ruilbeurs
  Groene Meent ruilbeurs Wassenaar, Lidmaatschap vereist

  https://www.facebook.com/groups/DeLeidseMarktplaats
  Leiden markt plaats

  Dit draagt ook bij aan de doelen:

  SDG-11
  SDG-12

  Marvin van der Nat

  Marvin van der Nat

   

  Marvin vd Nat

  Gemeente Wassenaar toegankelijk maken voor: ouderen, iedereen met een beperking en mensen die tussen wal en schip (zijn) (ge)vallen.

  Uiteindelijk dat gemeente Wassenaar de inclusie agenda gaat maken en volgen.

  De maatschappij is heel divers. Ook mensen die nu op wat voor reden dan ook niet optimaal bij de maatschappij is betrokken mogen we niet als “normaal” zien. Iedereen hoort er bij met zijn of haar talenten en of interesses.

  Caspar van der Heijden

  Paarse vrijdag

  Dit draagt bij aan doel:

  SDG-10

  SMOW

  SMOW

  SMOW vecht mee tegen armoede.

  SMOW

  Bij SMOW werken wij aan het voorkomen van armoede. Dit doen wij door inwoners praktische hulp te bieden en hen inzicht te geven in de geldzaken. Alles is erop gericht dat inwoners dit weer zelf kunnen en daarmee regie op hun leven houden. Zo kunnen zij ook weer meedoen in de samenleving.

  Samen schulden voorkomen
  Niet iedereen heeft een helder overzicht van de eigen financiën. De SMOW kan u helpen uw geldzaken op orde te krijgen, zodat uw inkomsten en uitgaven in balans blijven.

  Administratieve Hulp (Hulp bij de administratie thuis)
  De Administratieve Hulp is een voorziening die u kan helpen om uw administratie op orde te houden. Wij helpen u bij het invullen van de benodigde formulieren en houden uw administratie overzichtelijk.

  Belasting Hulp
  Belasting Hulp helpt u bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting. BelastingHulp houdt in dat de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting samen met u door een vrijwilliger van de SMOW, bij u thuis, wordt ingevuld.

  Eerste Hulp Bij Betalingsachterstanden
  Wat moet u doen met betalingsachterstanden. Zorg dat u ze kwijt raakt. De SMOW kan u helpen uw betalingsachterstanden en geldzaken op orde te krijgen, zodat uw inkomsten en uitgaven in balans blijven en u uw rekeningen kunt betalen. 

  SMOW

  Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar

  Van Heeckerenstraat 2
  2242 GX Wassenaar

  Dit draagt ook bij aan de doelen:

  SDG-1

  Rietske Bloemendaal

  Ritske Bloemendaal

  ‘Partnerschap: we hebben elkaar hard nodig om de doelen te bereiken’
  De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn groot: een einde maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. De bijna 200 regeringsleiders die het akkoord van de Global Goals tekenden in 2015 beseffen dat de doelen zo groot zijn, dat we elkaar hard nodig hebben om ze te bereiken. Dit vraagt acties op meta niveau in de wereld, op mega niveau in Europa, en via Nederland ook naar Wassenaar en de eigen omgeving. Als wethouder vind ik het een mooie uitdaging om te kunnen bijdragen aan het versterken van de samenwerkingsverbanden. Ook in mijn vorige carrière, bij de marine, stond samenwerking centraal. Zonder kon het schip niet uitvaren.

  posters Ritske Bloemendaal

  Binnen mijn portefeuille zijn ook duidelijk de directe en indirecte linken te zien met de Global Goals. We werken als gemeente bijvoorbeeld samen met diverse organisaties zodat de inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Een duidelijk streven hierbij is om de dienstverlening eerlijk te verdelen onder de mensen die haar nodig hebben. En met de recentelijk gelanceerde Sociale Kaart kunnen we via www.thuisinwassenaar.nl allemaal makkelijker kennis opdoen over de organisaties en activiteiten in ons dorp.

  Wassenaar heeft met zijn basis- en middelbare scholen een sterk aanbod aan kwalitatief onderwijs. Hier wordt eveneens geregeld samengewerkt, bijvoorbeeld bij het aanpakken van de effecten van corona. Samen met de School Advies Dienst ontwikkelen we plannen om alle kinderen weer dezelfde kansen te bieden. Ook ontwikkelen we samen met hen een lesprogramma op het gebied van Natuur- en Milieueducatie. Zowel de basisscholen als de middelbare scholen gaan dit schooljaar toewerken naar een Wassenaarse kinderklimaattop, waar de kinderen elkaar hun beste
  ideeën kunnen tonen.

  En hier komen we bij een ander doel dat ik een warm hart toedraag: de verduurzaming van de omgeving en de gemeenschap. Het klimaatdoel richting 2050 lijkt nog erg abstract: 
  klimaatmaatverandering tegengaan door CO2-neutraal te leven. Toch zullen we met vele kleine stapjes die kant op moeten bewegen. En ook hiervoor hebben we prachtige samenwerkingen, met onder meer De Groene Meent. En via onder meer de Klimaattafels komen daar steeds meer interessante initiatieven bij.

  Al met al geloof ik ten diepste dat de Sustainable Development Goals, de SDG’s, doelen zijn waarmee we samen aan de slag moeten. Zo kunnen we Wassenaar, Nederland en uiteindelijk de wereld via de kleine microstapjes in onze eigen omgeving, eerlijker en welvarender maken, en onrecht, extreme armoede en klimaatverandering tegengaan.

  Ritske Bloemendaal

  Wethouder Duurzaamheid

  Dit draagt bij aan de doelen:

  SDG-17

  Laurien de Vos (Solar Team)

  Laurien de Vos (Solar Team)

  Vrijdag 30 april kreeg de Montessorischool in Wassenaar bezoek van het wereldberoemde Vattenfall Solar Team. Een van de teamleden is Laurien de Vos uit Wassenaar, die vroeger zelf op deze school zat. Tijdens het bezoek vertelde zij over zonne-energie, duurzaamheid en techniek. Uiteraard nam zij ook een echte zonneauto mee.

  Laurien Vos - Solar auto

  Het Vattenfall Solar Team bestaat uit studenten van de TU Delft. Elk jaar ontwerpen en bouwen ze een zonneauto waarmee ze tegen andere teams racen. De bekendste race is de Bridgestone World Solar Challenge, die om het jaar wordt gehouden. Die 3000 kilometer lange race voert dwars door de Australische outback en geldt als de belangrijkste race ter wereld. Al zeven maal sleepte het team er de wereldtitel binnen. 

  Leden van het Vattenfall Solar Team bezoeken ieder jaar verschillende scholen in Nederland. Ze nemen een van hun zonneauto’s mee en leggen uit hoe zo’n kampioensauto wordt gebouwd. Daarbij is volop gelegenheid om vragen te stellen.

  De Montessorischool Wassenaar heeft afgelopen zomer het dak van de school voorzien van een groen dak en zonnepannelen.

  Montessorischool Wassenaar Duurzame dakrenovatie

  Laurien de Vos (Solar Team)

  Vattenfall Solar Team

  Dit draagt bij aan de doelen:

  SDG-4
  SDG-7
  SDG-9

  Buurkrachtteam Deijleroord

  Buurkrachtteam Deijleroord

  De vrijwilligers van buurkrachtteam Deijleroord zetten zich in om met buurtgenoten de handen ineen te slaan en huizen te verduurzamen.

  Buurkrachtteam Deijleroord

  Begin 2021 gingen zij een week lang iedere avond op stap om bij geïnteresseerde buurtgenoten een warmtescan te verzorgen. Met een warmtecamera maakten zij inzichtelijk waar de isolatie van huizen goed was, en waar warmtelekken zaten. Met deze informatie konden de bewoners die zich aan hadden gemeld voor de warmtescan beter afgewogen keuzes maken voor de isolatie van hun huizen.

  Buurkrachtteams

  Dit draagt bij aan de doelen:

  SDG-7
  SDG-11

  Fietsmaatjes Wassenaar

  Fietsmaatjes Wassenaar

  Fietsmaatjes Wassenaar is opgericht in 2021 en is er voor mensen die er graag op uit gaan met de fiets maar dit door een beperking of leeftijd niet meer kunnen of durven. Zij zijn de gasten. Fietsmaatjes Wassenaar koppelt een gast aan een vrijwilliger. Samen maken gast en vrijwilliger fietstochten in de eigen omgeving op een duofiets met elektrische trapondersteuning.
  Fietsmaatjes Wassenaar

  Het concept Fietsmaatjes is ontstaan door de behoefte van mensen om in verbinding met elkaar te komen door “gewoon” een stukje te gaan fietsen. Een vrijwilliger en een gast maken fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning. De fietsmaatjes zitten naast elkaar, waardoor er goede gesprekken ontstaan. De vrijwilliger trapt en stuurt. De gast kan meetrappen, maar dit hoeft niet. Door Fietsmaatjes zijn mensen vaker buiten, meer in beweging, hebben ze meer sociale contacten en zijn ze actiever. Ook komen mensen door Fietsmaatjes uit hun isolement en krijgen ze meer eigenwaarde.

   

  Fietsmaatjes Wassenaar

  Samen fietsen en genieten

  Dit draagt ook bij aan de doelen:

  SDG-3